zpět

8.část - K čemu došla ČOI? Došlo ke korupci?

První podnět na ČOI jsme podali 12. 6. 2014. V té době jsme již měli za sebou část naší cesty ve sběru důkazů. Provedli jsme v akreditované zkušebně SYNPO desítky testů, a to jak s odebranými vzorky z našich fasád – odběry prováděli pracovníci SYNPO - tak rozbory omítkovin z kbelíků zakoupených běžně ve stavebninách.

Co jsme ČOI sdělili?

Šlo zejména o tato fakta:

 • Společnost KNAUF odmítá řešit reklamace
 • Silikonové omítky neobsahují deklarovaný silikon ani deklarovaný akrylát
 • Tyto omítky nesplňují deklarované parametry výrobcem ani normové požadavky

Závěry, které jsme zaslali ČOI, byly potvrzené 9 soudně znaleckými a odbornými stanovisky. Posudky zpracovávali 3 na sobě nezávislí soudní znalci.

Co jsme očekávali?

Že si vše ČOI prověří a zasáhne. Co se však stalo? První kroky byly takové, že v zákonné lhůtě nás navštívili dva pracovníci ČOI, vše si zapsali, vzali si naše důkazy a že nás budou informovat a budou potřebovat naši součinnost. Byli jsme spokojeni. Ale...

Co následovalo a co jsme zjistili?

ČOI měsíce mlčela a odmítala s námi komunikovat a na žádnou z námi zaslaných oficiálních výzev nikdy z ČOI nikdo nereagoval. My jsme proto na naše náklady prováděli další šetření a výsledky těchto šetření jsme trpně zasílali ČOI a marně jsme doufali, že s dalšími argumenty se něco již stane. Co jsme zjistili dále?

V akreditované zkušebně SYNPO jsme v mnohaměsíčních textech tzv. cyklech v QUV komorách dokázali, že u fasády se silikonovými omítkami KNAUF dojde vždy k jejich destrukcím, a to již po několika málo letech a že tyto fasády neplní v žádném ohledu jak výrobcem deklarované parametry, tak zejména požadavky evropské normy ETAG 004!

Následně jsme také zjistili, že technický list a prohlášení o vlastnostech na výrobku Silikonhartzputz nesplňují nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 305/2011, která vešla v platnost od 1. 7. 2013, zkráceně pak CPR. To vše by mělo stačit ČOI, aby konala.

Co na to ČOI?

Nic! Bez reakce. Až po dalších urgencích v průběhu roku 2015, kdy jsme se domáhali reakce přes ministra průmyslu a obchodu a ministra financí, jsme dostali výstup z ČOI. A přišel ŠOK! Dle ČOI jsou silikonové omítky v pořádku a nic porušeno nebylo. Zajímavý rozpor se šetřením PČR.

Nevzdali jsme se, k čemu jsme došli?

Protože jsme se nehodlali smířit s tak „špatnou“ prací ČOI, podali jsme několik stížností a poslední shrnující jsme zaslali na Úřad Vlády ČR, NKÚ, Úřad Ombudsmanky, obě komory Parlamentu. Proč? Protože se domníváme, že někdo v ČOI záměrně celé šetření zmanipuloval. Nehoráznost? Bohužel ne…

Nechali jsme zpracovat na postup a závěry ČOI znalecký posudek a to samé (díky bohu) udělala PČR a jaký je odborný názor na práci, postup a výsledky ČOI? Tento:

 • Nebyla dodržena technologie při aplikaci nátěru při zkouškách prováděných zkušebnou na základě žádosti ČOI a zjištěné výsledky tedy nedávají žádnou informaci
 • Nebyly provedeny žádné zkoušky, které by modelovaly obvyklou životnost omítky
 • Vlastní zadání zkoumání omítky ze strany ČOI bylo velmi vágní a otázky formulované ČOI neodpovídaly požadavků skutečného stavu problému, který měl být řešen
 • Nebyla identifikována všechna organická pojiva ani jejich koncentrace a jde tedy o špatně specifikované zadání ze strany ČOI
 • Zjištěné hodnoty jsou zatíženy velkou chybou a ve velké většině neodpovídají hodnotám deklarovaným výrobcem
 • Informace zjištěné ze strany ČOI jsou naprosto nedostatečné pro hodnocení kvality omítky
 • Proč ČOI nezkoumala, zda omítka obsahuje také deklarovaný akrylát. To je složka, která omítku drží pohromadě, proč jí tedy hledat, že?
 • ČOI se vůbec nezabývala tím, že KNAUF prodává balení, na kterém tvrdí, že jde o omítku vyrobenou v Rakousku a EAN výrobku odkazuje na omítku, kterou KNAUF distribuuje v SRN. Přitom k tomuto balení dává zcela jiný technický list a při vyšetřování PČR tvrdí, že omítka je vyráběna u subdodavatele v Liberci. Toto není klamání spotřebitele?

Pochybení jsou stovky, výše uvedené je asi nejsrozumitelnější.

Podivnosti? Nebo záměr?

Ptáme se, jak je možné, aby takto probíhalo šetření ČOI?!

Jak je možné, že hodnocení za ČOI provede pracovník, který k tomu nemá určené vzdělání a oprávnění (soudní znalec v oboru chemie)?

Jak je možné, že si ČOI nezadala na námi zpracované soudně znalecké posudky provedení revizního znaleckého posudku?

Proč státní zkušebna odmítala komunikovat o prováděných zkouškách s Policií ČR?

Otázek a podivností je více než závěrů ČOI.

Fakta ke stažení:

11. Dopis na ústavní instituce ze dne 12. 11. 2015

10. Znalecký posudek – Doc. Novotná – stanovisko k výsledkům šetření ČOI; ČOI provedla šetření minimálně chybně

12. Znalecký posudek - stanovisko k protokolu ČOI - Ing. R. Milič

13. Znalecký posudek k pojmu „silikonozovaná“ omítka – znalec dokládá záměrnou manipulaci s označením výrobku – RNDr. E. Kolářová

14. Znalecký posudek česká ver. německá omítka KNAUF – doložení existence dvou omítkovin a jejich rozdílných vlastností (česká x německá), česká omítkovina neprošla Evropským technickým schválením?

 

>> pokračovat ve čtení >>

 

Přehled článků KAUZY KNAUF:

 1. Proč jsme se rozhodli kauzu medializovat?
 2. KNAUF: Nehorázné pomluvy!
 3. Fakta: ošizené omítky, které způsobí rychlé destrukce!
 4. Jak to celé začalo a skončí? Kdo pomůže našim klientům?
 5. KNAUF – „smrdí ryba od hlavy“?
 6. Videa: vyjádření soudních znalců
 7. K čemu došla Policie ČR? Došlo ke korupci?
 8. K čemu došla ČOI? Došlo ke korupci?
 9. Jak funguje rozhodčí soud v Praze?
 10. Co na to přední politici? A pomohl nám Andrej Babiš?